با ابلاغ وزير محترم كشور


پس از درخواست و تاييد مدارك ارسالي شهرداري اشكذر، با ابلاغ وزير محترم كشور درجه شهرداري اشكذر به هفت ارتقاء يافت.

پس از درخواست و تاييد مدارك ارسالي شهرداري اشكذر، با ابلاغ وزير محترم كشور درجه شهرداري اشكذر به هفت ارتقاء يافت.