با حكم استاندار محترم


با انتخاب شوراي اسلامي شهر بهاباد وحكم  استاندار محترم آقاي حسن ابوالقاسمي به عنوان شهردار بهاباد منصوب شد.

با انتخاب شوراي اسلامي شهر بهاباد وحكم  استاندار محترم آقاي حسن ابوالقاسمي به عنوان شهردار بهاباد منصوب شد.