در احکام جداگانه استاندار یزد


در احکام جداگانه استاندار یزد آقاي مرزبان و آقاي حسيني به ترتيب به عنوان شهرداران شهرهاي حميديا و خضرآباد منصوب شدند.
در احکام جداگانه استاندار یزد

در احکام جداگانه استاندار یزد آقاي مرزبان و آقاي حسيني به ترتيب به عنوان شهرداران شهرهاي حميديا و خضرآباد منصوب شدند.