شهردار جديد مهريز معرفي شد


شهردار جديد مهريز معرفي شد در مراسمي با حضور شاكري شمسي مديركل دفتر امور شهري و شوراها ، فرماندار و اعضاي شوراي اسلامي شهر مهريز ، زارع زاده به عنوان شهردار جديد اين شهر معرفي و از زحمات و تلاش هاي شايگان شهردار سابق تجليل به عمل آمد.در اين جلسه مديركل دفتر امور شهري و شوراها با اشاره به جايگاه مهم شهرداري به عنوان يك نهاد عمومي غير دولتي و نقشي كه در مديريت شهري دارد بر افزايش تعامل ميان شهرداري و ديگر دستگاه ها تاكيد كرد.وي در ادامه با اشاره به اهميت وحدت، همدلي و يك پارچگي آحاد مردم از شهردار خواست كه از محله  گرايي پرهيز كرده و در ارائه خدمات به كليه مناطق شهر، عدالت و اولويت ها را سرلوحه كار خويش قرار دهند .شاكري شمسي با بيان نقش اتخاذ تصميمات با ثبات در توسعه مناطق گفت: لازمه رسيدن به اهداف و اخذ تصميم هاي ماندگار و تاثير گذار، داشتن منابع مالي پايدار است ، لذا شهرداري ها در اين زمينه و كسب درآمدهاي پايدار مي بايست تلاش و كوشش مضاعف نمايند.مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري با اشاره به نزديك بودن ايام سال جديد و حضور مسافران نوروزي در مناطق مختلف استان افزود : شهرداري مهريز و ديگر شهرداري ها بايد با جديت در زمينه نظافت و مهيا نمودن مراكز عمومي به ويژه بوستان ها و علي الخصوص ورودي شهرها همت نمايند.وي در پايان ساماندهي وضعيت كاركنان قراردادي شهرداري ها ،  آموزش اعضاي شوراي هاي اسلامي در دوره پنجم ، توجه خاص به برون سپاري خدمات و توسعه IT را از مهمترين اهداف مطرح درسال 1396 عنوان كرد.

شهردار جديد مهريز معرفي شد

در مراسمي با حضور شاكري شمسي مديركل دفتر امور شهري و شوراها ، فرماندار و اعضاي شوراي اسلامي شهر مهريز ، زارع زاده به عنوان شهردار جديد اين شهر معرفي و از زحمات و تلاش هاي شايگان شهردار سابق تجليل به عمل آمد.در اين جلسه مديركل دفتر امور شهري و شوراها با اشاره به جايگاه مهم شهرداري به عنوان يك نهاد عمومي غير دولتي و نقشي كه در مديريت شهري دارد بر افزايش تعامل ميان شهرداري و ديگر دستگاه ها تاكيد كرد.وي در ادامه با اشاره به اهميت وحدت، همدلي و يك پارچگي آحاد مردم از شهردار خواست كه از محله  گرايي پرهيز كرده و در ارائه خدمات به كليه مناطق شهر، عدالت و اولويت ها را سرلوحه كار خويش قرار دهند .شاكري شمسي با بيان نقش اتخاذ تصميمات با ثبات در توسعه مناطق گفت: لازمه رسيدن به اهداف و اخذ تصميم هاي ماندگار و تاثير گذار، داشتن منابع مالي پايدار است ، لذا شهرداري ها در اين زمينه و كسب درآمدهاي پايدار مي بايست تلاش و كوشش مضاعف نمايند.مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري با اشاره به نزديك بودن ايام سال جديد و حضور مسافران نوروزي در مناطق مختلف استان افزود : شهرداري مهريز و ديگر شهرداري ها بايد با جديت در زمينه نظافت و مهيا نمودن مراكز عمومي به ويژه بوستان ها و علي الخصوص ورودي شهرها همت نمايند.وي در پايان ساماندهي وضعيت كاركنان قراردادي شهرداري ها ،  آموزش اعضاي شوراي هاي اسلامي در دوره پنجم ، توجه خاص به برون سپاري خدمات و توسعه IT را از مهمترين اهداف مطرح درسال 1396 عنوان كرد.