نشست جمعي ا آتش نشانان استان با معاون محترم هماهنگي امور عمراني


به مناسبت 7مهر روز ايمني و آتش نشاني نشستي با حضور مدير كل دفتر امور شهري و شوراها، مديركل مديريت بحران استان، معاون خدمات شهري شهرداري يزد، رييس سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، معاون دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري يزدو جمعي از آتش نشانان استان در دفتر معاون محترم هماهنگي امور عمراني برگزار شد.

به مناسبت 7مهر روز ايمني و آتش نشاني نشستي با حضور مدير كل دفتر امور شهري و شوراها، مديركل مديريت بحران استان، معاون خدمات شهري شهرداري يزد، رييس سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، معاون دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري يزدو جمعي از آتش نشانان استان در دفتر معاون محترم هماهنگي امور عمراني برگزار شد.