شهرداران شهرهاي ميبد و عقدا


با احكام جداگانه استاندار محترم آقايان محمود اسدزاده و اباذر غفوري به سمت شهرداران شهرهاي ميبد و عقدا منصوب شدند.
شهرداران شهرهاي ميبد و عقدا

با احكام جداگانه استاندار محترم آقايان محمود اسدزاده و اباذر غفوري به سمت شهرداران شهرهاي ميبد و عقدا منصوب شدند.