عباسعلي زارع زاده به عنوان شهردار مهريز منصوب شد.


شهردار مهريز منصوب شد. استاندار يزد طي حكمي آقاي عباسعلي زارع زاده را به سمت شهردار مهريز منصوب كرد.نامبرده قبلا تصدي مسوول حراست، معاون شهردار و همچنين در چنيدين دوره سرپرستي شهرداري مهريز را بر عهده داشته است.
عباسعلي زارع زاده به عنوان شهردار مهريز منصوب شد.

شهردار مهريز منصوب شد.

استاندار يزد طي حكمي آقاي عباسعلي زارع زاده را به سمت شهردار مهريز منصوب كرد.نامبرده قبلا تصدي مسوول حراست، معاون شهردار و همچنين در چنيدين دوره سرپرستي شهرداري مهريز را بر عهده داشته است.