به ميزباني سازمان نوسازي شهر تهران و با حضور سرپرست دفتر امور شهري و شوراها و شهرداران استان


با هدف تبادل تجربيات بازافريني شهري پايدار در بافت هاي ناكارامد شهري نشستي با حضور سرپرست دفتر امور شهري و شوراها و شهرداران استان با مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استان تهران و مديرعامل نوسازي شهر تهران در سازمان نوسازي شهرداري تهران برگزارشد. آقاي امير شاكري هدف از اين سفر را استفاده از تجربه هاي ارزنده شهرداري هاي استان تهران بويژه سازمان نوسازي شهرداري عنوان كرد وي افزود براي سرعت بخشيدن به مسير توسعه شهرهاي استان و اجراي طرح بازافريني شهري مي بايست از تجربيات نو و خلاقانه ديگر استانها استفاده كنيم وي اضافه كرد در مفهوم بازافريني شهري همه مقوله هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، توانمند سازي، اموزش، معيشت، اشتغال و محيط زيست به عنوان نيازهاي شهري با هم ديده مي شوند و رشد در همه اين موارد مي تواند در كنار يكديگر توسعه متوازن پايدار شهري را رقم بزند.

با هدف تبادل تجربيات بازافريني شهري پايدار در بافت هاي ناكارامد شهري نشستي با حضور سرپرست دفتر امور شهري و شوراها و شهرداران استان با مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استان تهران و مديرعامل نوسازي شهر تهران در سازمان نوسازي شهرداري تهران برگزارشد.

آقاي امير شاكري هدف از اين سفر را استفاده از تجربه هاي ارزنده شهرداري هاي استان تهران بويژه سازمان نوسازي شهرداري عنوان كرد وي افزود براي سرعت بخشيدن به مسير توسعه شهرهاي استان و اجراي طرح بازافريني شهري مي بايست از تجربيات نو و خلاقانه ديگر استانها استفاده كنيم وي اضافه كرد در مفهوم بازافريني شهري همه مقوله هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، توانمند سازي، اموزش، معيشت، اشتغال و محيط زيست به عنوان نيازهاي شهري با هم ديده مي شوند و رشد در همه اين موارد مي تواند در كنار يكديگر توسعه متوازن پايدار شهري را رقم بزند.