جلسه بررسي مسائل حمل و نقل درون شهري مهريز  پس از ابلاغ اساسنامه جديد سازمان حمل و نقل همگاني مهريز ، اولين جلسه بررسي مسائل حمل و نقل درون شهري مهريز در تاريخ 25/4/96 و با حضور شهردار مهريز ،معاون شهردار،رئيس سازمان حمل و نقل همگاني مهريز و كارشناس دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري در محل شهرداري مهريز برگزار گرديد. احسان بالاكتفي كارشناس دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري ضمن تبريك ابلاغ اساسنامه و چارت تشكيلاتي جديد سازمان حمل و نقل همگاني مهريز با تشكر از تمامي كساني كه سهمي در اين زمينه داشتند به خصوص جناب آقاي مهندس شاكري شمسي مدير كل محترم دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري و شهردار محترم مهريز خواستار برگزاري جلسات منطبق با اساسنامه مذكور گرديدند.ايشان با بيان اينكه ساختار سازمان مي بايست تا پايان شهريور ماه سال جاري ساماندهي گردد خواستار استفاده از تجارب شهرهاي استان در خصوص جمع آوري اطلاعات و ساماندهي ناوگان بار و مسافر درون شهري مهريز گرديدند.همچنين مواردي از جمله تركيب اعضاء هيات مديره،اعضاء شوراي سازمان،به كار گيري نيروهاي پيش بيني شده در ساختار تشكيلاتي و ساختمان سازمان بحث و تصميم گيري شد. 

 جلسه بررسي مسائل حمل و نقل درون شهري مهريز

 پس از ابلاغ اساسنامه جديد سازمان حمل و نقل همگاني مهريز ، اولين جلسه بررسي مسائل حمل و نقل درون شهري مهريز در تاريخ 25/4/96 و با حضور شهردار مهريز ،معاون شهردار،رئيس سازمان حمل و نقل همگاني مهريز و كارشناس دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري در محل شهرداري مهريز برگزار گرديد.

احسان بالاكتفي كارشناس دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري ضمن تبريك ابلاغ اساسنامه و چارت تشكيلاتي جديد سازمان حمل و نقل همگاني مهريز با تشكر از تمامي كساني كه سهمي در اين زمينه داشتند به خصوص جناب آقاي مهندس شاكري شمسي مدير كل محترم دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري و شهردار محترم مهريز خواستار برگزاري جلسات منطبق با اساسنامه مذكور گرديدند.ايشان با بيان اينكه ساختار سازمان مي بايست تا پايان شهريور ماه سال جاري ساماندهي گردد خواستار استفاده از تجارب شهرهاي استان در خصوص جمع آوري اطلاعات و ساماندهي ناوگان بار و مسافر درون شهري مهريز گرديدند.همچنين مواردي از جمله تركيب اعضاء هيات مديره،اعضاء شوراي سازمان،به كار گيري نيروهاي پيش بيني شده در ساختار تشكيلاتي و ساختمان سازمان بحث و تصميم گيري شد.