اولين جلسه هم انديشي كارشناسان فناوري اطلاعات شهرداري هاي استان در محل سالن شهيد موحدين استانداري برگزار گرديد.دراين نشست  آقاي شاكري معاون دفتر بر بهره گيري از فناوري اطلاعات در تمامي امور شهرداري ها تاكيد داشت.در ادامه كارشناسان شهرداري ها گزارشي از وضعيت فناوري اطلاعت در شهرداري متبوع ارائه نمودند.

اولين جلسه هم انديشي كارشناسان فناوري اطلاعات شهرداري هاي استان در محل سالن شهيد موحدين استانداري برگزار گرديد.دراين نشست  آقاي شاكري معاون دفتر بر بهره گيري از فناوري اطلاعات در تمامي امور شهرداري ها تاكيد داشت.در ادامه كارشناسان شهرداري ها گزارشي از وضعيت فناوري اطلاعت در شهرداري متبوع ارائه نمودند.