با حضور آقای شاکری شمسی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها