با حضور آقايان شاكري شمسي مديركل دفتر، مهندس امير شاكري معاون دفتر، رضا زارع معاون مديركل حراست استانداري، حفيظي مدير محترم حراست شهرداري يزد، نوري كارشناس محترم  نظارت بر دفاتر کارگزاری شهرداری و زارع كارشناس دفتر جلسه بررسي مشكلات دفاتر كارگزاري شهرداري يزد برگزار شد.

با حضور آقايان شاكري شمسي مديركل دفتر، مهندس امير شاكري معاون دفتر، رضا زارع معاون مديركل حراست استانداري، حفيظي مدير محترم حراست شهرداري يزد، نوري كارشناس محترم  نظارت بر دفاتر کارگزاری شهرداری و زارع كارشناس دفتر جلسه بررسي مشكلات دفاتر كارگزاري شهرداري يزد برگزار شد.