به منظورهماهنگي بين دستگاه هاي استاني و در راستاي سهولت دسترسي مردم به دام زنده و نظارت بر كشتار دام در روز عيد سعيد قربان جلسه اي به رياست جناب آقاي امير شاكري وبا حضور مهندس بالاكتفي كارشناس امور شهري و ادارات ذيربط تشكيل شد.

به منظورهماهنگي بين دستگاه هاي استاني و در راستاي سهولت دسترسي مردم به دام زنده و نظارت بر كشتار دام در روز عيد سعيد قربان جلسه اي به رياست جناب آقاي امير شاكري وبا حضور مهندس بالاكتفي كارشناس امور شهري و ادارات ذيربط تشكيل شد.