ا حضور مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري،معاون مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري ،معاون محيط زيست استان،فرمانداران شهرستان هاي اردكان و ميبد،شهرداران اردكان،ميبد،احمدآباد،بفروئيه و كارشناسان مربوطه در محل سالن شهيد موحدين استانداري يزد برگزار گرديد.


                                       جلسه توزيع اعتبارات پروژه هاي پسماند استان اولين جلسه توزيع اعتبارات پروژه هاي پسماند استان در تاريخ 22/4/96 و با حضور مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري،معاون مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري ،معاون محيط زيست استان،فرمانداران شهرستان هاي اردكان و ميبد،شهرداران اردكان،ميبد،احمدآباد،بفروئيه و كارشناسان مربوطه در محل سالن شهيد موحدين استانداري يزد برگزار گرديد. محمود شاكري شمسي مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري ضمن اهميت بحث سلامت مردم و ارتقاء فرهنگ سازي در خصوص مديريت پسماندها در شهرها و روستاهاي استان، خواستار تعامل دستگاه هاي متولي در راستاي رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده در قانون مديريت پسماند و آئين نامه اجرايي آن گرديد. در ادامه احسان بالاكتفي كارشناس دفتر امور شهري و شوراها با اشاره به دستورالعمل توزيع اعتبارات پروژه هاي عمراني و خدماتي موضوع بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 كشور و لزوم توزيع اعتبارات سر فصل كمك به اجراي پروژه هاي ساماندهي محل دفن و يا ايجاد و تكميل تاسيسات پردازش و بازيافت پسماندهاي عادي در شهرهاي واجد شرايط به تشريح موضوع پرداختند.در ادامه ، اعضاء گزارش وضع موجود از ميزان توليد پسماند،خودروهاي حمل پسماند و محل دفن پسماندهاي حوزه فعاليت خود را ارائه نمودند. كه در پايان مقرر گرديد از تاريخ ابلاغ صورت جلسه به مدت حداكثر يك هفته، كارگروهي متشكل از نمايندگان استانداري، محيط زيست ،آب منطقه اي،منابع طبيعي با هماهنگي فرمانداران محترم شهرستان هاي اردكان و ميبد نسبت به بازديد از شهرستان هاي مذكور اقدام و محل هاي دفن پسماندهاي فعلي و احتمالا محل پيشنهادي جديد را جهت بررسي و تاييد نهايي به دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري اعلام نمايند.  

                                       جلسه توزيع اعتبارات پروژه هاي پسماند استان

اولين جلسه توزيع اعتبارات پروژه هاي پسماند استان در تاريخ 22/4/96 و با حضور مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري،معاون مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري ،معاون محيط زيست استان،فرمانداران شهرستان هاي اردكان و ميبد،شهرداران اردكان،ميبد،احمدآباد،بفروئيه و كارشناسان مربوطه در محل سالن شهيد موحدين استانداري يزد برگزار گرديد.محمود شاكري شمسي مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري ضمن اهميت بحث سلامت مردم و ارتقاء فرهنگ سازي در خصوص مديريت پسماندها در شهرها و روستاهاي استان، خواستار تعامل دستگاه هاي متولي در راستاي رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده در قانون مديريت پسماند و آئين نامه اجرايي آن گرديد.

در ادامه احسان بالاكتفي كارشناس دفتر امور شهري و شوراها با اشاره به دستورالعمل توزيع اعتبارات پروژه هاي عمراني و خدماتي موضوع بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 كشور و لزوم توزيع اعتبارات سر فصل كمك به اجراي پروژه هاي ساماندهي محل دفن و يا ايجاد و تكميل تاسيسات پردازش و بازيافت پسماندهاي عادي در شهرهاي واجد شرايط به تشريح موضوع پرداختند.در ادامه ، اعضاء گزارش وضع موجود از ميزان توليد پسماند،خودروهاي حمل پسماند و محل دفن پسماندهاي حوزه فعاليت خود را ارائه نمودند. كه در پايان مقرر گرديد از تاريخ ابلاغ صورت جلسه به مدت حداكثر يك هفته، كارگروهي متشكل از نمايندگان استانداري، محيط زيست ،آب منطقه اي،منابع طبيعي با هماهنگي فرمانداران محترم شهرستان هاي اردكان و ميبد نسبت به بازديد از شهرستان هاي مذكور اقدام و محل هاي دفن پسماندهاي فعلي و احتمالا محل پيشنهادي جديد را جهت بررسي و تاييد نهايي به دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري اعلام نمايند.