جلسه شوراي اداري و استخدامي شهرداريهاي استان يزد به رياست معاون محترم هماهنگي امور عمراني استانداري تشكيل شد .

بنا بر اظهار كارشناس اداري و استخدامي شهرداريها دراين جلسه كه  در روز دوشنبه مورخ 7/7/1393 باحضور تمامي اعضاء و به رياست معاون محترم هماهنگي امور عمراني استانداري يزد تشكيل شد,  تعداد 61  مورد پيشنهاد با موضوعات استخدام پيماني انتصاب ارتقاء گروه  مطرح و مورد بحث و بررسي قرارگرفت كه با 42  مورد پيشنهاد استخدام پيماني, 2 مورد پيشنهاد انتصاب, 13 مورد پيشنهاد ارتقاء گروه و 2 مورد پيشنهاد انتقال  موافقت و با 2 مورد پيشنهاد انتصاب مخالفت گرديد .