با دبيري مديركل حفاظت محيط زيست استان بركزار شد


جلسه کارگروه مدیریت پسماند باحضورمعاون محترم هماهنگی امورعمرانی استانداری با دبيري مديركل حفاظت محيط زيست استان بركزار شد. دراين جلسه شرح خدمات فراخوان جذب سرمايه گذار پسماندهاي صنعتي و ويژه مطرح شد. در ادامه طرح جامع مديريت پسماند شهرستان هاي ابركوه و مهريز بررسي و تصويب گرديد.

جلسه کارگروه مدیریت پسماند باحضورمعاون محترم هماهنگی امورعمرانی استانداری با دبيري مديركل حفاظت محيط زيست استان بركزار شد.

دراين جلسه شرح خدمات فراخوان جذب سرمايه گذار پسماندهاي صنعتي و ويژه مطرح شد.

در ادامه طرح جامع مديريت پسماند شهرستان هاي ابركوه و مهريز بررسي و تصويب گرديد.