بررسي وضعيت پسماندهاي صنعتي و نخاله هاي ساختماني استان


ديدار سركار خانم پور ملايي مديركل محترم حفاظت محيط زيست استان با مدیرکل محترم دفترامورشهری وشوراهای استانداری و بررسي وضعيت پسماندهاي صنعتي و نخاله هاي ساختماني استان و برنامه ريزي در ساماندهي وضع موجود

ديدار سركار خانم پور ملايي مديركل محترم حفاظت محيط زيست استان با مدیرکل محترم دفترامورشهری وشوراهای استانداری و بررسي وضعيت پسماندهاي صنعتي و نخاله هاي ساختماني استان و برنامه ريزي در ساماندهي وضع موجود