دیدار اعضای پنجمين دوره شورای اسلامي شهر مهریز با مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری

دیدار اعضای پنجمين دوره شورای اسلامي شهر مهریز با مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری