دیدار رئیس و اعضای شورای شهر ابرکوه باسرپرست دفترامورشهری و شوراها

دیدار رئیس و اعضای شورای شهر ابرکوه باسرپرست دفترامورشهری و شوراها