ساماندهي محل دفن پسماندهاي شاهديه با توجه به برگزاري جلسات قبلي و بازديد هاي انجام شده از محل دفن پسماندهاي شهر شاهديه و لزوم ساماندهي محل مذكور بازديدي توسط معاون اداره كل محيط زيست استان،مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد و كارشناس امور شهري و شوراهاي استانداري يزد از محل موجود به عمل آمد.احسان بالاكتفي كارشناس دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري ضمن اشاره به قوانين و مقررات زيست محيطي و رعايت حريم مربوطه ،همچنين اهميت موضوع بخاطر واقع شدن محل دفن پسماند در مسير كمپ هاي گردشگري و كوير نوردي با نظر ساير حاضرين در بازديد خواستار پوشاندن سايت مذكور و تبديل آن به فضاي سبز شدند.در ادامه مقرر گرديد با هماهنگي سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد وهمكاري ساير دستگاه ها نسبت به پاكسازي بلوار نصر از خاك هاتي انباشته شده در حاشيه مسير اقدام و محل دفن ياد شده پوشانده شود.

ساماندهي محل دفن پسماندهاي شاهديه

با توجه به برگزاري جلسات قبلي و بازديد هاي انجام شده از محل دفن پسماندهاي شهر شاهديه و لزوم ساماندهي محل مذكور بازديدي توسط معاون اداره كل محيط زيست استان،مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد و كارشناس امور شهري و شوراهاي استانداري يزد از محل موجود به عمل آمد.احسان بالاكتفي كارشناس دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري ضمن اشاره به قوانين و مقررات زيست محيطي و رعايت حريم مربوطه ،همچنين اهميت موضوع بخاطر واقع شدن محل دفن پسماند در مسير كمپ هاي گردشگري و كوير نوردي با نظر ساير حاضرين در بازديد خواستار پوشاندن سايت مذكور و تبديل آن به فضاي سبز شدند.در ادامه مقرر گرديد با هماهنگي سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد وهمكاري ساير دستگاه ها نسبت به پاكسازي بلوار نصر از خاك هاتي انباشته شده در حاشيه مسير اقدام و محل دفن ياد شده پوشانده شود.