جلسه مشترك ستاد اجرايي خدمات سفر استان و شهرستان يزد


  جلسه مشترك ستاد اجرايي خدمات سفر استان و شهرستان يزد به منظور هماهنگي  دستگاه هاي عضو ستاد هماهنگي خدمات سفر و ارائه خدمات مطلوب به مسافران و گردشگران جلسه مشتركي با حضور مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري يزد،معاون فرماندار شهرستان يزد،ميراث فرهنگي استان ، اموزش و پرورش ناحيه يك استان،،شهردار شاهديه و شركت توزيع نيروي برق استان در مدرسه شهيد اسلام پور شاهديه برگزار گرديد.شاكري شمسي مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري يزد ضمن بيان اهداف و فعاليت هاي ستاد اجرايي خدمات سفر خواستار تعامل و همكاري تمامي دستگاه هاي عضو ستاد شدند.در ادامه ، موضوع تامين روشنايي مسير منتهي به ستاد اسكان آموزش و پرورش واقع در مدرسه شهيد اسلامپور مطرح و مقرر گرديد شركت توزيع نيروي برق استان با همكاري شهرداري شاهديه نسبت به تامين روشنايي بلوار صاحب الزمان(عج) و بلوار كشاورز اقدام نمايند.در پايان، اعضاء بازديدي از امكانات مدرسه مذكور و پارك طبيعت شاهديه داشتند.

 جلسه مشترك ستاد اجرايي خدمات سفر استان و شهرستان يزد

به منظور هماهنگي  دستگاه هاي عضو ستاد هماهنگي خدمات سفر و ارائه خدمات مطلوب به مسافران و گردشگران جلسه مشتركي با حضور مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري يزد،معاون فرماندار شهرستان يزد،ميراث فرهنگي استان ، اموزش و پرورش ناحيه يك استان،،شهردار شاهديه و شركت توزيع نيروي برق استان در مدرسه شهيد اسلام پور شاهديه برگزار گرديد.شاكري شمسي مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري يزد ضمن بيان اهداف و فعاليت هاي ستاد اجرايي خدمات سفر خواستار تعامل و همكاري تمامي دستگاه هاي عضو ستاد شدند.در ادامه ، موضوع تامين روشنايي مسير منتهي به ستاد اسكان آموزش و پرورش واقع در مدرسه شهيد اسلامپور مطرح و مقرر گرديد شركت توزيع نيروي برق استان با همكاري شهرداري شاهديه نسبت به تامين روشنايي بلوار صاحب الزمان(عج) و بلوار كشاورز اقدام نمايند.در پايان، اعضاء بازديدي از امكانات مدرسه مذكور و پارك طبيعت شاهديه داشتند.