با حضور اعضاء كميته در دفتر شهري و شوراهاي استانداري تشكيل شد