طي حكمي از سوي استاندار آقاي سيدمهدي رضوي به عنوان شهردار مهردشت ابقا شد

طي حكمي از سوي استاندار آقاي سيدمهدي رضوي به عنوان شهردار مهردشت ابقا شد