با حكم استاندار محترم آقاي اباذر غفوري به عنوان شهردار اردكان منصوب شد


 جناب آقاي دكتر طالبي استاندار محترم طي حكمي آقاي اباذر غفوري را به عنوان شهردار اردكان منصوب نمود.

 جناب آقاي دكتر طالبي استاندار محترم طي حكمي آقاي اباذر غفوري را به عنوان شهردار اردكان منصوب نمود.