با حكم استاندار محترم


با حكم استاندار محترم آقاي سيد محمد مصطفوي اردكاني به سمت  شهردار عقدا منصوب شد

با حكم استاندار محترم آقاي سيد محمد مصطفوي اردكاني به سمت  شهردار عقدا منصوب شد