با حكم استاندار محترم


با حكم استاندار محترم علی رضا نقوی به عنوان شهردار میبد منصوب شد.
با حكم استاندار محترم

با حكم استاندار محترم علی رضا نقوی به عنوان شهردار میبد منصوب شد.