با حكم استاندار محترم


با حكم استاندار محترم علی رضا نقوی به عنوان شهردار میبد منصوب شد.

با حكم استاندار محترم علی رضا نقوی به عنوان شهردار میبد منصوب شد.