با حضور مديران كل دفتر امورشهري و شوراها و مديريت بحران