با حضور جمعي از مديران كل و كارشناسان دفاتر امور شهري و روستايي استانداري ها ي سراسر كشور


نشست تخصصي تشريح نحوه توزيع اعتبارات بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 96 كل كشور و هماهنگي بيشتر در اين خصوص به منظور تسريع در فرايند جذب اعتبارات استان ها با حضور جمعي از مديران كل و كارشناسان دفاتر امور شهري و روستايي استانداري ها ي سراسر كشور روزيكشنبه 11 تير از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در محل آن سازمان تشكيل شد. احسان بالاكتفي كارشناس دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري با حضور در اين نشست ضمن توجيه هزينه كرد اعتبارات مربوطه ، پيشنهادي را در رابطه با نحوه توزيع و نظارت بر عملكرد شهرداري ها ارائه نمودند. در اين نشست مواردي به شرح ذيل از طرف مديران محترم سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مطرح گرديد: علي اكبر اسدي مديركل برنامه و بودجه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور:به موجب حكم بند (و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1396، وزارت كشور براي كمك به طرح هاي تملك دارايي شهرهاي زير يكصدهزار نفر جمعيت و دهياري ها و همچنين تامين ماشين آلات عمراني و خدماتي مي تواند اعتباراتي توزيع و هزينه نمايد.وي با بيان اينكه در اين مبحث، موضوعات مديريت پسماند و گردشگري مورد تاكيد بوده است، افزود: بر همين اساس دستورالعملي براي ترتيبات توزيع اعتبار فوق ميان شهرداري ها و دهياري ها تهيه و ابلاغ شد و شهرداري ها و دهياري ها مي توانند در ساير طرح هاي عمراني خود در سقف اعتبار اعلامي نسبت به معرفي پروژه اقدام نمايند. اسدي در ادامه گفت: براي خريد ماشين الات خدماتي هم اعتبار در نظر گرفته شده كه با توجه به نياز شهرداري ها و دهياري ها در خصوص آن اقدامات لازم صورت مي گيرد و دستورالعمل هاي مربوط به توزيع آن متعاقبا ابلاغ مي شود.وي، ارائه گزارش پيشرفت فيزيكي طرحهاي شهرداري ها به سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور را شرط لازم براي پرداخت اعتبارات مرحله دوم برشمرد.مسعود احمدي مديركل دفتر هماهنگي خدمات عمراني و خدمات شهري و اشكان جعفر كريمي مديركل دفتر هماهنگي خدمات عمراني و خدمات روستائي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور:  نحوه توزيع اعتبارات پروژه هاي مديريت پسماندهاي شهري و روستائي در اجراي بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال96 كل كشور را تشريح نمودند و به سوالات حاضران پاسخ دادند.همچنين نحوه توزيع اعتبارات پروژه هاي گردشگري شهري و روستائي توسط مديران كل مربوطه در معاونت هاي امور شهرداري ها و دهياري ها تشريح و به پرسش هاي مطرح پاسخ داده شد.مجيد عبدالهي مديركل دفتر برنامه ريزي و مديريت توسعه شهري: در خصوص كمك به اجراي طرح‌هاي گردشگري در اجراي بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 96 كل كشور،گفت: مصاديق اين طرح ها در حوزه شهرداري ها شامل چهار موضوع طرحهاي گردشگري با مقياس ملي، منطقه اي يا استاني، حفظ و احياء ابنيه ارزشمند فرهنگي تاريخي، طرحهاي مناسب سازي سواحل دريا و تكميل و بهره‌برداري ازكمپ‌هاي گردشگري واگذار شده به شهرداري‌هاست.وي افزود: طرحهاي گردشگري با مقياس ملي، منطقه اي يا استاني، حفظ و احياء ابنيه ارزشمند فرهنگي تاريخي نيازمند مصوبه كارگروه گردشگري و ميراث فرهنگي استان مي باشد.   
با حضور جمعي از مديران كل و كارشناسان دفاتر امور شهري و روستايي استانداري ها ي سراسر كشور

نشست تخصصي تشريح نحوه توزيع اعتبارات بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 96 كل كشور و هماهنگي بيشتر در اين خصوص به منظور تسريع در فرايند جذب اعتبارات استان ها با حضور جمعي از مديران كل و كارشناسان دفاتر امور شهري و روستايي استانداري ها ي سراسر كشور روزيكشنبه 11 تير از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در محل آن سازمان تشكيل شد.

احسان بالاكتفي كارشناس دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري با حضور در اين نشست ضمن توجيه هزينه كرد اعتبارات مربوطه ، پيشنهادي را در رابطه با نحوه توزيع و نظارت بر عملكرد شهرداري ها ارائه نمودند.

در اين نشست مواردي به شرح ذيل از طرف مديران محترم سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مطرح گرديد:

علي اكبر اسدي مديركل برنامه و بودجه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور:به موجب حكم بند (و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1396، وزارت كشور براي كمك به طرح هاي تملك دارايي شهرهاي زير يكصدهزار نفر جمعيت و دهياري ها و همچنين تامين ماشين آلات عمراني و خدماتي مي تواند اعتباراتي توزيع و هزينه نمايد.وي با بيان اينكه در اين مبحث، موضوعات مديريت پسماند و گردشگري مورد تاكيد بوده است، افزود: بر همين اساس دستورالعملي براي ترتيبات توزيع اعتبار فوق ميان شهرداري ها و دهياري ها تهيه و ابلاغ شد و شهرداري ها و دهياري ها مي توانند در ساير طرح هاي عمراني خود در سقف اعتبار اعلامي نسبت به معرفي پروژه اقدام نمايند.

اسدي در ادامه گفت: براي خريد ماشين الات خدماتي هم اعتبار در نظر گرفته شده كه با توجه به نياز شهرداري ها و دهياري ها در خصوص آن اقدامات لازم صورت مي گيرد و دستورالعمل هاي مربوط به توزيع آن متعاقبا ابلاغ مي شود.وي، ارائه گزارش پيشرفت فيزيكي طرحهاي شهرداري ها به سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور را شرط لازم براي پرداخت اعتبارات مرحله دوم برشمرد.مسعود احمدي مديركل دفتر هماهنگي خدمات عمراني و خدمات شهري و اشكان جعفر كريمي مديركل دفتر هماهنگي خدمات عمراني و خدمات روستائي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور:  نحوه توزيع اعتبارات پروژه هاي مديريت پسماندهاي شهري و روستائي در اجراي بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال96 كل كشور را تشريح نمودند و به سوالات حاضران پاسخ دادند.همچنين نحوه توزيع اعتبارات پروژه هاي گردشگري شهري و روستائي توسط مديران كل مربوطه در معاونت هاي امور شهرداري ها و دهياري ها تشريح و به پرسش هاي مطرح پاسخ داده شد.مجيد عبدالهي مديركل دفتر برنامه ريزي و مديريت توسعه شهري: در خصوص كمك به اجراي طرح‌هاي گردشگري در اجراي بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 96 كل كشور،گفت: مصاديق اين طرح ها در حوزه شهرداري ها شامل چهار موضوع طرحهاي گردشگري با مقياس ملي، منطقه اي يا استاني، حفظ و احياء ابنيه ارزشمند فرهنگي تاريخي، طرحهاي مناسب سازي سواحل دريا و تكميل و بهره‌برداري ازكمپ‌هاي گردشگري واگذار شده به شهرداري‌هاست.وي افزود: طرحهاي گردشگري با مقياس ملي، منطقه اي يا استاني، حفظ و احياء ابنيه ارزشمند فرهنگي تاريخي نيازمند مصوبه كارگروه گردشگري و ميراث فرهنگي استان مي باشد.