با هدف هماهنگي و يكسانسازي روند آموزش در شهرداري هاي استان