دوره آموزشي دور روزه پدافند غيرعامل


دوره آموزشي پدافند غيرعامل وي‍ژه شهرداران استان در روزهاي 18 و 19ماه جاري با حضور مديركل دفتر امور شهري و شوراها برگزار گرديد.

دوره آموزشي پدافند غيرعامل وي‍ژه شهرداران استان در روزهاي 18 و 19ماه جاري با حضور مديركل دفتر امور شهري و شوراها برگزار گرديد.