آزمون استخدام آتش نشان در سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري يزد و شهرداري هاي ميبد ، هرات ، مروست ، ندوشن ، عقدا ، تفت ، احمد آباد و مهردشت در نيمه دوم اسفند ماه آغاز خواهد شد

ثبت نام آزمون استخدامي شهرداري هاي ميبد ، هرات ، مروست ، ندوشن ، عقدا ، تفت ، احمد آباد و مهردشت از 19 اسفند


مدير كل امور شهري و شوراهاي استانداري خبر داد : دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري با توجه به مجوز استخدامي از معاونت محترم توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ، به منظور جذب نيروي انساني توانمند در سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهر يزد و همچنين شهرداري هاي ميبد ،هرات ،مروست ،ندوشن ،عقدا ،تفت ،احمد آباد و مهردشت از بين متقاضيان واجد شرايط آزمون استخدامي برگزار نمايد.متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام برابر برنامه زمان بندي شده و انتشار آگهي استخدام از تاريخ 19 اسفند ماه سال جاري به مدت 7 (هفت) روز به پورتال دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مراجعه نمايند.  

مدير كل امور شهري و شوراهاي استانداري خبر داد :

دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري با توجه به مجوز استخدامي از معاونت محترم توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ، به منظور جذب نيروي انساني توانمند در سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهر يزد و همچنين شهرداري هاي ميبد ،هرات ،مروست ،ندوشن ،عقدا ،تفت ،احمد آباد و مهردشت از بين متقاضيان واجد شرايط آزمون استخدامي برگزار نمايد.متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام برابر برنامه زمان بندي شده و انتشار آگهي استخدام از تاريخ 19 اسفند ماه سال جاري به مدت 7 (هفت) روز به پورتال دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مراجعه نمايند.

 


آدرس کوتاه :